ku kira kau tak pernah suka / aku tak ingin bila rasa itu berubah jadi cinta aku tak mau tak mau denganmu / sori sori ku jadi ilfil / kau hanya ku anggap teman biasa tak mau bila rasa itu berubah jadi cinta aku tak mau tak mau denganmu / sori sori ku jadi ilfil aku tak mau tak mau denganmu