jangan kau rayu aku lagi / aku tak mudah kau dapati / coba kau tipu-tipu jangan kau ganggu aku lagi / aku tak mudah kau dapati / aku tak mudah kau dapati