yang halangi cita cinta kita aku bisa rasa kalau kau masih cinta / tak ingin lagi berpisah denganmu aku bisa rasa kalau kau masih cinta / cintai aku dengan sepenuh hatimu / aku bisa rasa, kita bisa rasa)