bahwa kau mencintai aku, menyayangiku / tak pantaskah ku dapatkan cintamu yang tulus / sementara kau dimiliki yang lain yang tak kau cintai